Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notice of contract award for the package 06/NKT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 06/NKT-XNKT/2023

Tìm kiếm