Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo hủy thầu gói thầu số 10/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,2% max.

Mã đấu thầu: 10/SLT-XNKT/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

Thông báo hủy thầu_10 SLT

Tìm kiếm