Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 28/SLT-XNKT/2023: Procurement of imported coal 5.400 NAR – Thông báo kết quả LCNCC gói thầu số 28/SLT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 28/SLT-XNKT/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Thông báo kết quả lựa chọn NCC_28SLT XNKT

Tìm kiếm