Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch LCNCC gói thầu số 29/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.300 NAR

Mã đấu thầu: KH 29/SLT-XNKT/2023

Thời gian: -

Tìm kiếm