Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch sơ tuyển lựa chọn NCC than nhập khẩu theo Danh sách ngắn – Gói thầu số 01/SLT/2024: Cung cấp than nhập khẩu cho Coalimex năm 2024 – 2025

Mã đấu thầu: 01/SLT/2024

Thời gian: -

Tìm kiếm