Chi tiết đấu thầu

Làm rõ và sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – Pre – Qualification document amendment of package 01/SLT/2023

Mã đấu thầu: 01/SLT/2023 Amendment

Thời gian: 20/04/2023 - 05/05/2023

File đính kèm

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: PQD amendment of package 01-SLT-2023

Tìm kiếm