Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 21/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR và 5.700NAR

Mã đấu thầu: KH 21/SLT-XNKT/2023

Thời gian: -

Tìm kiếm