Chi tiết đấu thầu

Trả lời yêu cầu làm rõ HSMST gói số 01/SLT/2024: Cung cấp than nhập khẩu cho Coalimex năm 2024 – 2025 – Reply to request on Clarification of PQD, Package No.01/SLT/2024: Supplying imported coal for Coalimex in 2024-2025

Mã đấu thầu: 01/SLT/2024

Thời gian: -

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

Clarification 22.02

Tìm kiếm