Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 05/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.600 NAR

Mã đấu thầu: 05/SLT-XNKT/2024

Thời gian: -

Tìm kiếm