Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu & Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 17/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR”

Mã đấu thầu: 17/SLT-XNKT/2023

Thời gian: 17/10/2023 - 26/10/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment: 

Bidding Invitation_Bid Package no.17

Bidding document_Bid Package No.17

Tìm kiếm