Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 02/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.200NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 02/SLT-XNKT/2024)

Mã đấu thầu: 02/SLT-XNKT/2024

Thời gian: 04/04/2024 - 15/04/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Invitation to bid 02 SLT XNKT

Bidding Documents 02 SLT XNKT

 

Tìm kiếm