Chuyên mục
Tin ngành than

Phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo điều hành TKV

 

Tổng Giám đốc Tập đoàn vừa ký quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tổng Giám đốc Tập đoàn vừa ký quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

 

 

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/10/2019 và thay thế các quyết định về việc phân công nhiệm vụ hoặc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Lãnh đạo điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã ban hành trước đây.

Theo quyết định, nhiệm vụ của các thành viên Ban Lãnh đạo điều hành TKV được phân công như sau:

TGĐ Đặng Thanh Hải:

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của TKV, điều hành các hoạt động hằng ngày của TKV, điều hành kế hoạch PHKD của Tập đoàn các công ty TKV theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV và các nghị quyết, quyết định của HĐTV TKV.

Trực tiếp chỉ đạo các công tác: Chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD dài hạn của TKV và Tập đoàn các công ty TKV; Cân đối các nguồn lực cho sự phát triển bền vững Tập đoàn gồm tài nguyên, nguồn nhân lực, nguồn vốn và các nguồn lực khác; Công tác tổ chức và cán bộ quản lý, quản trị tài nguyên, đối ngoại và quan hệ quốc tế, xuất nhập khẩu than khoáng sản, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; Lĩnh vực công nghiệp điện lực, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.

Là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Phó trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng ban chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phó TGĐ Lê Quang Dũng:

Là Phó TGĐ thường trực và Thủ trưởng cơ quan Tập đoàn. Thay mặt TGĐ điều hành công việc của Tập đoàn khi TGĐ vắng mặt dài ngày ở cơ quan, trừ công tác tổ chức, cán bộ và ban hành các quy chế, quy định quản lý, các văn bản quan trọng có tính chất định hướng hoặc có liên quan/có phạm vi điều chỉnh đến toàn Tập đoàn.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các công tác: Nội vụ, kinh phí hoạt động của cơ quan Tập đoàn; Thống kê, kế toán, tài chính; Pháp chế doanh nghiệp và quản trị rủi ro; Giúp TGĐ chỉ đạo công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Giúp TGĐ chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, SXKD trong Tập đoàn; Giúp TGĐ quản lý các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, Quỹ thưởng người quản lý Tập đoàn, Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp; Quản lý công tác xuất nhập cảnh trong Tập đoàn…

Phó TGĐ Nguyễn Ngọc Cơ:

Là Giám đốc Trung tâm ĐHSX than tại Quảng Ninh; phối hợp với các Phó TGĐ trong chỉ đạo các hoạt động SXKD của Tập đoàn tại Quảng Ninh.

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Điều hành sản xuất than; Tổng hợp công tác bảo vệ trong Tập đoàn; Công tác phòng cháy, chữa cháy trong Tập đoàn; Phối hợp chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Quảng Ninh; Chỉ đạo quản lý công tác sử dụng đất của Tập đoàn tại Quảng Ninh…

Phó TGĐ Nguyễn Hoàng Trung:

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Quản lý kinh tế; Kinh doanh than; Quản lý nguồn nhân lực; Công nghiệp khoáng sản, luyện kim, vật liệu xây dựng ở trong nước và nước ngoài; Thi đua khen thưởng; Truyền thông báo chí; Giúp TGĐ chỉ đạo công tác nhập khẩu than, hợp tác đầu tư với nước ngoài và kinh doanh quốc tế; Giúp TGĐ quản lý chi phí tập trung, gồm đổi mới cơ cấu lao động, đào tạo, y tế và quỹ tiền lương dự phòng…

Phó TGĐ Khuất Mạnh Thắng:

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Giúp TGĐ chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quản lý tổng hợp công tác đầu tư; Phát triển các dự án đầu tư xây dựng mỏ than; Quản lý các dự án duy trì, phục vụ sản xuất của các đơn vị (trừ khối công nghiệp khoáng sản, luyện kim, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí); Quản lý công tác quy hoạch, phát triển các dự án kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai trong Tập đoàn; Quản lý công tác khoa học công nghệ, công tác sáng kiến, chiến lược phát triển; Giúp TGĐ trong chỉ đạo công tác quy hoạch, phân chia, điều chỉnh ranh giới tài nguyên, triển khai áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong lĩnh vực điện lực, hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Giúp TGĐ quản lý Quỹ khoa học công nghệ…

Phó TGĐ Vũ Anh Tuấn:

Là Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đồng thời được TGĐ phân công trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Quản lý tổng hợp công tác môi trường của Tập đoàn; Quan hệ với cộng đồng và công tác xã hội, văn hoá, thể thao, xây dựng nhà truyền thống; Quân sự, động viên công nghiệp, dân quân tự vệ; Là Chủ tịch Hội đồng Câu lạc bộ văn hóa thể thao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Giúp TGĐ quản lý chi phí môi trường than – khoáng sản tập trung; Chỉ đạo hoạt động công nghiệp cơ khí của Tập đoàn; Phát triển các dự án đường sắt, băng tải, đường dây, trạm điện (ngoài dự án mỏ); Các dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển than…

Phó TGĐ Nguyễn Đình Thịnh:

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Quản lý, chỉ đạo công tác kỹ thuật, công nghệ trong quá trình sản xuất than hầm lò và lộ thiên; Tổng hợp công tác AT-VSLĐ trong Tập đoàn; Tổng hợp công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong Tập đoàn; Giúp TGĐ quản lý chi phí cấp cứu mỏ tập trung; Chỉ đạo triển khai áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong khai thác – chế biến – kinh doanh than bao gồm cả việc ứng dụng tin học (phần mềm MineSight…) trong lập kế hoạch khai thác ngắn hạn và dài hạn của mỏ khai thác than lộ thiên vùng Quảng Ninh…

Kế toán trưởng Đặng Thị Hương:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Tập đoàn theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ và các quy chế quản lý của Tập đoàn.

(Nguồn: vinacomin.vn)

 

 

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/10/2019 và thay thế các quyết định về việc phân công nhiệm vụ hoặc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Lãnh đạo điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã ban hành trước đây.

 

Theo quyết định, nhiệm vụ của các thành viên Ban Lãnh đạo điều hành TKV được phân công như sau:

 

TGĐ Đặng Thanh Hải:

TGĐ Đặng Thanh Hải:

 

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của TKV, điều hành các hoạt động hằng ngày của TKV, điều hành kế hoạch PHKD của Tập đoàn các công ty TKV theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV và các nghị quyết, quyết định của HĐTV TKV.

 

Trực tiếp chỉ đạo các công tác: Chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD dài hạn của TKV và Tập đoàn các công ty TKV; Cân đối các nguồn lực cho sự phát triển bền vững Tập đoàn gồm tài nguyên, nguồn nhân lực, nguồn vốn và các nguồn lực khác; Công tác tổ chức và cán bộ quản lý, quản trị tài nguyên, đối ngoại và quan hệ quốc tế, xuất nhập khẩu than khoáng sản, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; Lĩnh vực công nghiệp điện lực, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.

 

Là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Phó trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng ban chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 

Phó TGĐ Lê Quang Dũng:

Phó TGĐ Lê Quang Dũng:

 

Là Phó TGĐ thường trực và Thủ trưởng cơ quan Tập đoàn. Thay mặt TGĐ điều hành công việc của Tập đoàn khi TGĐ vắng mặt dài ngày ở cơ quan, trừ công tác tổ chức, cán bộ và ban hành các quy chế, quy định quản lý, các văn bản quan trọng có tính chất định hướng hoặc có liên quan/có phạm vi điều chỉnh đến toàn Tập đoàn.

 

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các công tác: Nội vụ, kinh phí hoạt động của cơ quan Tập đoàn; Thống kê, kế toán, tài chính; Pháp chế doanh nghiệp và quản trị rủi ro; Giúp TGĐ chỉ đạo công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Giúp TGĐ chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, SXKD trong Tập đoàn; Giúp TGĐ quản lý các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, Quỹ thưởng người quản lý Tập đoàn, Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp; Quản lý công tác xuất nhập cảnh trong Tập đoàn…

 

Phó TGĐ Nguyễn Ngọc Cơ:

Phó TGĐ Nguyễn Ngọc Cơ:

 

Là Giám đốc Trung tâm ĐHSX than tại Quảng Ninh; phối hợp với các Phó TGĐ trong chỉ đạo các hoạt động SXKD của Tập đoàn tại Quảng Ninh.

 

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Điều hành sản xuất than; Tổng hợp công tác bảo vệ trong Tập đoàn; Công tác phòng cháy, chữa cháy trong Tập đoàn; Phối hợp chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Quảng Ninh; Chỉ đạo quản lý công tác sử dụng đất của Tập đoàn tại Quảng Ninh…

 

Phó TGĐ Nguyễn Hoàng Trung:

Phó TGĐ Nguyễn Hoàng Trung:

 

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Quản lý kinh tế; Kinh doanh than; Quản lý nguồn nhân lực; Công nghiệp khoáng sản, luyện kim, vật liệu xây dựng ở trong nước và nước ngoài; Thi đua khen thưởng; Truyền thông báo chí; Giúp TGĐ chỉ đạo công tác nhập khẩu than, hợp tác đầu tư với nước ngoài và kinh doanh quốc tế; Giúp TGĐ quản lý chi phí tập trung, gồm đổi mới cơ cấu lao động, đào tạo, y tế và quỹ tiền lương dự phòng…

 

Phó TGĐ Khuất Mạnh Thắng:

Phó TGĐ Khuất Mạnh Thắng:

 

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Giúp TGĐ chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quản lý tổng hợp công tác đầu tư; Phát triển các dự án đầu tư xây dựng mỏ than; Quản lý các dự án duy trì, phục vụ sản xuất của các đơn vị (trừ khối công nghiệp khoáng sản, luyện kim, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí); Quản lý công tác quy hoạch, phát triển các dự án kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai trong Tập đoàn; Quản lý công tác khoa học công nghệ, công tác sáng kiến, chiến lược phát triển; Giúp TGĐ trong chỉ đạo công tác quy hoạch, phân chia, điều chỉnh ranh giới tài nguyên, triển khai áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong lĩnh vực điện lực, hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Giúp TGĐ quản lý Quỹ khoa học công nghệ…

 

Phó TGĐ Vũ Anh Tuấn:

Phó TGĐ Vũ Anh Tuấn:

 

Là Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đồng thời được TGĐ phân công trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Quản lý tổng hợp công tác môi trường của Tập đoàn; Quan hệ với cộng đồng và công tác xã hội, văn hoá, thể thao, xây dựng nhà truyền thống; Quân sự, động viên công nghiệp, dân quân tự vệ; Là Chủ tịch Hội đồng Câu lạc bộ văn hóa thể thao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Giúp TGĐ quản lý chi phí môi trường than – khoáng sản tập trung; Chỉ đạo hoạt động công nghiệp cơ khí của Tập đoàn; Phát triển các dự án đường sắt, băng tải, đường dây, trạm điện (ngoài dự án mỏ); Các dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển than…

 

Phó TGĐ Nguyễn Đình Thịnh:

Phó TGĐ Nguyễn Đình Thịnh:

 

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Quản lý, chỉ đạo công tác kỹ thuật, công nghệ trong quá trình sản xuất than hầm lò và lộ thiên; Tổng hợp công tác AT-VSLĐ trong Tập đoàn; Tổng hợp công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong Tập đoàn; Giúp TGĐ quản lý chi phí cấp cứu mỏ tập trung; Chỉ đạo triển khai áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong khai thác – chế biến – kinh doanh than bao gồm cả việc ứng dụng tin học (phần mềm MineSight…) trong lập kế hoạch khai thác ngắn hạn và dài hạn của mỏ khai thác than lộ thiên vùng Quảng Ninh…

 

Kế toán trưởng Đặng Thị Hương:

Kế toán trưởng Đặng Thị Hương:

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Tập đoàn theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ và các quy chế quản lý của Tập đoàn.

(Nguồn: vinacomin.vn)

 

 

(Nguồn: vinacomin.vn)

Bài viết liên quan

Tìm kiếm