Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 10/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,2% max (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 10/SLT-XNKT/2024)

Mã đấu thầu: 10/SLT-XNKT/2024

Thời gian: 15/04/2024 - 25/04/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

Invitation to bid_10 SLT

Bidding document_10 SLT

Tìm kiếm