Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 09/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,0% max (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 09/SLT-XNKT/2024)

Mã đấu thầu: 09/SLT-XNKT/2024

Thời gian: 15/04/2024 - 25/04/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

Invitation to Bid_09 SLT

Bidding document_09 SLT

Tìm kiếm