Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 02/SLT2-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.150 NAR.

Mã đấu thầu: KH 02/SLT2-XNKT/2024

Thời gian: -

Tìm kiếm