Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu 04/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5700 NAR

Mã đấu thầu: 04/SLT-CNHN/2024

Thời gian: -

Tìm kiếm