Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 20/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR

Mã đấu thầu: KH 20/SLT-XNKT/2023

Thời gian: -

Tìm kiếm