Chi tiết đấu thầu

Yêu cầu báo giá gói 01/VTHP/4/2023

Mã đấu thầu: 01/VTHP/4/2023

Thời gian: 27/12/2022 - 03/01/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Yêu cầu Báo giá 01.VTHP.4.2023

Tìm kiếm