Chi tiết đấu thầu

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – Pre-Qualification document clarification of package 01/SLT/2023

Mã đấu thầu: 01/SLT/2023 Clarification

Thời gian: -

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Làm rõ HSMST gói số 01SLT2023

Tìm kiếm