Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 04/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5700NAR

Mã đấu thầu: 04/SLT-CNHN/2024

Thời gian: 04/04/2024 - 15/04/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Invitation to Bid 04 SLT CNHN 2024

Mẫu 2F – HSMT 04 2024

Tìm kiếm