Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch LCNCC gói thầu số 30/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.600 NAR

Mã đấu thầu: KH 30/SLT-XNKT/2023

Thời gian: -

Tìm kiếm