Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu – Invitation to bid package No.: 13/SLT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 13/SLT-XNKT/2023

Thời gian: 29/09/2023 - 11/10/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment: 

Invitation to Bid

Bidding Documents

 

 

Tìm kiếm