Chi tiết đấu thầu

Invitation to offer No.16/NKT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 16/NKT-XNKT/2023

Thời gian: 04/05/2023 - 10/05/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: 

RFO package 16-NKT-XNKT-2023

Tìm kiếm