Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 01/SLT2-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.800NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 01/SLT2-XNKT/2024

Mã đấu thầu: 01/SLT2-XNKT/2024

Thời gian: 10/06/2024 - 19/06/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

Invitation to Bid

Bidding Documents p. 01 SLT2 XNKT

Tìm kiếm