Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 03/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5500NAR

Mã đấu thầu: 03/SLT-CNHN/2024

Thời gian: 04/04/2024 - 15/04/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Invitation to Bid 03 SLT CNHN 2024

Mẫu 2F – HSMT 03 2024

Tìm kiếm