Chuyên mục
Tin tức

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần xnk than – vinacomin năm 2014

Ngày 24/4/2015, tại Nhà khách Thanh niên; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có Đại diện Tập đoàn công nhiệp Than – Khoáng sản Việt Nam: Ông Vũ Văn Hà – Trưởng ban Quản lý vốn Tập đoàn; Ông Phạm Hồng Khanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, Chủ tịch công đoàn Công ty, Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ( đơn vị kiểm toán báo tài chính của Công ty năm 2014), cùng các cổ đông, đại diện các cổ đông của Công ty

 
Đại hội đã thông qua các báo cáo trình Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty do ông Phạm Hồng Khanh – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty trình bày; Báo cáo tài chính năm 2014 do Bà Lê Thị Thu Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty do Ông Hoàng Đức Phương – Ủy viên Ban kiểm soát trình bày.

Trong đó: Đại hội đã thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 48.275.600.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ  hai trăm bẩy nhăm triệu sáu trăm nghìn đồng) tăng lên 110 tỷ đồng (Một trăm mười tỷ đồng) từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Công ty – đây là lần tăng vốn thứ hai kể từ khi công ty chuyển sang hoạt động dười mô hình công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước (55,41% vốn điều lệ). Đồng thời, đại hội cũng đã quyết định đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Bài viết liên quan

Tìm kiếm