Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 10/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,2% max

Mã đấu thầu: KH 10/SLT-XNKT/2024

Thời gian: -

Tìm kiếm