Chi tiết đấu thầu

Thông báo sửa đổi và gia hạn hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – Pre-qualification document amendment and extension of submission deadline package 01/SLT/2023

Mã đấu thầu: 01/SLT/2023 Amendment & Extension

Thời gian: -

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Thông báo sửa đổi lần 2 HSMST gói số 01.SLT.2023_0001

Tìm kiếm