Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 07/SLT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: KH 07/SLT-XNKT/2023

Thời gian: -

Tìm kiếm