Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 03/SLT2-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5600 NAR

Mã đấu thầu: 03/SLT2-CNHN/2024

Thời gian: 10/06/2024 - 19/06/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

Invitaion 03 SLT2 CNHN 2024

Mẫu 2F – HSMT 03 SLT2 CNHN 2024

Tìm kiếm