Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 05/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.600NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 05/SLT-XNKT/2024)

Mã đấu thầu: 05/SLT-XNKT/2024

Thời gian: 10/04/2024 - 22/04/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Invitation to Bid (P.05 SLT XNKT)

Bidding Documents P.05 SLT XNKT

Tìm kiếm