Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 08/SLT-CNHN/2024

Mã đấu thầu: 08/SLT-CNHN/2024

Thời gian: 15/04/2024 - 25/04/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

Invitation to bid_08 SLT CNHN 2024

Bidding Documents_08 SLT CNHN 2024

Tìm kiếm