Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 06/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 4900 NAR

Mã đấu thầu: KH 06/SLT-XNKT/2024

Thời gian: -

Tìm kiếm