Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 07/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 4900 NAR

Mã đấu thầu: KH 07/SLT-CNHN/2024

Thời gian: -

Tìm kiếm