Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp, gói thầu số 03/SLT2-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5600 NAR

Mã đấu thầu: KH 03/SLT2-CNHN/2024

Thời gian: -

Tìm kiếm