Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu & Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 21/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR và 5.700 NAR”

Mã đấu thầu: 21/SLT-XNKT/2023

Thời gian: 03/11/2023 - 14/11/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

7. Invitation to bid

Bidding Documents (1)

Tìm kiếm