Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 30/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.600NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 30/SLT-XNKT/2023)

Mã đấu thầu: 30/SLT-XNKT/2023

Thời gian: 12/12/2023 - 22/12/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Invitation to Bid package 30 SLT XNKT 2023

Bidding Documents package 30 SLT XNKT 2023

Tìm kiếm