Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn NCC than nhập khẩu theo Danh sách ngắn – Gói thầu số 01/SLT/2024: Cung cấp than nhập khẩu cho Coalimex năm 2024 – 2025 (Invitation for Pre-qualification)

Mã đấu thầu: 01/SLT/2024

Thời gian: 31/01/2024 - 28/02/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

  1. Invitation for Pre-qualification
  2. Pre-qualification Documents (1)
Tìm kiếm