Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu 03/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5500 NAR

Mã đấu thầu: 03/SLT-CNHN/2024

Thời gian: -

Tìm kiếm