Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 03/SLT-CNHN/2023

Mã đấu thầu: KH 03/SLT-CNHN/2023

Thời gian: -

Tìm kiếm