Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn NCC gói thầu số thầu số 12/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR

Mã đấu thầu: KH 12/SLT-XNKT/2023

Thời gian: -

Tìm kiếm