Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 08/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5300 NAR

Mã đấu thầu: KH 08/SLT-CNHN/2024

Thời gian: -

08/SLT-CNHN/2024

Tìm kiếm