Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu – Invitation to bid package No.: 27/SLT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 27/SLT-XNKT/2023

Thời gian: 16/11/2023 - 27/11/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Invitation to Bid 27 SLT XNKT 2023

Bidding Documents 27 SLT XNKT 2023

Tìm kiếm