Chi tiết đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 01/SLT2-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.800 NAR

Mã đấu thầu: KH 01/SLT2-XNKT/2024

Thời gian: -

Tìm kiếm