Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 01/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5700NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 01/SLT-CNHN/2024)

Mã đấu thầu: 01/SLT-CNHN/2024

Thời gian: 11/01/2024 - 22/01/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Mẫu 2E – Invitation 01 SLT CNHN 2024

Mẫu 2F – HSMT 01 2024

Tìm kiếm