Báo cáo

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: 169 TCHC2019
Mẫu giấy ủy quyền: maugiayuqdhdcd_2019
Tài liệu Đại hội: tailieudhcd2019

Tìm kiếm