Báo cáo

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – COALIMEX

Kính gửi quý cổ đông tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Coalimex trong các file đính kèm sau đây:

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
Chương trình_ĐHĐCĐ thường niên_2021

1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2021;
1- bccuahdqttaidhdcd2021

2. Báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2021 của Ban Kiểm soát;
2- bctrinhdhdcd2021cuabks

3. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021;
3- duthaonqdhdcd2021coalimex

4. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế của Công ty;
4- totrinhduadoibosungdieulevaquyche
Các file dự thảo sửa đổi kèm theo Tờ trình 12:
4.1-duthaolan2-dieulecoalimex_2021(2503)
4.2- duthaolan2-qchoatdonghdqt2021
4.3- duthaolan2-quychequantricty-290321
4.4- qchoatdongbks2021(duthaolan2-250321)

5. Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát
5- totrinhpheduyetthulaocuahdqtvabks

6. Báo cáo của Giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông 2021;
6-baocaocuagdctytaidhcd2021_0001

7.Báo cáo tài chính năm 2020 tóm tắt.

7-bctc2020tomtat_0001

 

 

 

 

Tìm kiếm