Báo cáo

Thông báo tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng click vào file đính kèm: 195 CBTT2022
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022:
– Chương trình đại hội: chuong trinh dhcd2022
– Báo cáo của Giám đốc: bcgd dhcd2022
– Báo cáo tài chính tóm tắt: bctc tomtat dhcd2022
– Báo cáo của HĐQT: bchdqt dhcd2022
– Báo cáo của BKS: bcbks dhcd2022
– Tờ trình phê duyệt thù lao: Ttr hdqt dhcd2022
– Quy chế đại hội: quyche dhcd2022

Tìm kiếm