Báo cáo

Thông báo chương trình và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

1.Báo cáo của HĐQT Công ty

bccuaHDQT2020

Phụ lục đi kèm Báo cáo của HĐQT Công ty:

2-phuluc01taidhcd2019

2. Báo cáo của Giám đốc Công ty

3-BC cua GĐ

3. Báo cáo của BKS Công ty

4-bccuabkscty

4. Báo cáo Tài chính 2019 tóm tắt

7-bctc2020tomtat_0001

5. Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS Công ty

6- to trinh phe duyet thu lao hdqt

6. Chương trình Đại Hội Đồng cổ đông năm 2020

7-chuongtrinhdhdcd2020

7. Tờ trình Đề án nhân sự

7-de an nhan su

 

 

Tìm kiếm