Báo cáo

Thông báo tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: TB_ĐHĐCĐ thường niên_2024

Tài liệu kèm theo:

  1. Chương trình cuộc họp: Chương trình ĐH_2024_0001
  2. Báo cáo của BKS: Báo cáo BKS
  3. Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS: Tờ trình 16
  4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán: Tờ trình 19
  5. Tờ trình giao dịch, hợp đồng: Tờ trình 20
  6. Báo cáo của Giám đốc: BC Giám đốc Cty_ĐHĐCĐ 2024_0001
  7. Quy chế cuộc họp: Quy chế ĐHĐCĐ_2024
Tìm kiếm